Regulamin

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach muszą być przesłane do Akademii Wiedzy w formie poczty elektronicznej biuro@akademiawiedzy.edu.pl lub z zastosowaniem formularza zgłoszeniowego zawartego na stronie internetowej.
 2. Świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Wiedzy odbywa się w formie zajęć indywidualnych
  i grupowych.
 3. Zajęcia grupowe odbywają się wedle wcześniej ustalonego harmonogramu. Termin zajęć indywidualnych ustalany jest na bieżąco z Opiekunami.
 4. Zajęcia dla danej grupy zostają realizowane gdy grupa liczy minimum 4 osoby oraz maksymalnie
  10 osób - chyba, że wszystkie osoby z grupy wyrażą zgodę na zmianę tego postanowienia.
 5. Korzystanie z usług może odbywać się wyłącznie po wpłaceniu bezzwrotnej opłaty wpisowej
  w wysokości 100 zł oraz opłaceniu z góry wybranych usług zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Opłatę miesięczną Opiekunowie zobowiązani są uiszczać regularnie w każdym miesiącu.
 7. Opłata miesięczna podana jest w terminarzu (terminarz zajęć i opłat dostają rodzice po zapisaniu dziecka na zajęcia)
 8. W przypadku  nieobecności  dziecka należy poinformować najpóźniej dzień przed zajęciami drogą sms lub e-mailową.
 9. Jeżeli Uczeń nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach, przysługuje mu możliwość odbycia tych zajęć z inną grupą realizującą ten sam program w ramach dostępności wolnych miejsc w innej grupie. Wyżej wymieniona możliwość ma zastosowanie tylko i wyłącznie przy spełnieniu warunków określonych w punkcie 8 regulaminu.
 10. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach Akademia Wiedzy zobowiązana jest do zwrotu 50% za opłacone zajęcia. Zwtot ten nie dotyczy Rodziców, których dziecko uczestniczyło w zajęciach zastępczych w terminie wskazanym przez Akademię Wiedzy.  
 11. W przypadku niezgłoszonej nieobecności Ucznia na zajęciach z przyczyn leżących po stronie Ucznia, Akademia Wiedzy nie jest zobowiązana do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę.
 12. Akademia Wiedzy zastrzega sobie prawo do odwołania opłaconej usługi, zobowiązana jest wówczas do powiadomienia Opiekuna oraz do zaproponowania równorzędnej usługi w innym terminie.
 13. Akademia Wiedzy ma obowiązek o powiadomieniu Uczniów o zasadach panujących na zajęciach.
 14. Uczniowie biorący udział w zajęciach zobowiązani są do zmiany obuwia. Do sal edukacyjnych można wejść w skarpetkach lub w zmienionym obuwiu.


Postanowienia końcowe

 1. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Akademia Wiedzy ma prawo do rozwiązania umowy
  o świadczenie usług.
 2. Niniejszy Regulamin wraz z obowiązującym cennikiem stanowi integralna część umowy
  o świadczenie usług zawartych pomiędzy Opiekunem, a Akademią Wiedzy.
 3. Akademia Wiedzy zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu oraz cennika usług i podania
  ich do wiadomości na stronie internetowej. Zmiana ceny nie może dotyczyć usług w ramach umów już zawartych i nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
Formularz zgłoszeniowy